•  

  Over MBCA

  Historie

  MBCA is in 2000 opgericht door een stel enthousiaste basketballers. Na een periode van groei kende MBCA negen teams. In 2009 bestond de club na een terugval in leden nog maar uit vier teams, het risico was reëel dat MBCA zou ophouden te bestaan. Op dat moment heeft een aantal enthousiaste ouders zijn schouders eronder gezet. Met een nieuw bestuur dat in 2010 aantrad is met nieuw elan een kentering ingezet. En niet zonder succes, een periode van hernieuwde groei brak aan.   

  Anno 2023 heeft MBCA circa 35 teams; een zeer succesvolle Bcool met gemiddeld 125 kinderen die iedere zaterdagochtend meedoen; een grote jeugdafdeling en een toplijn landelijk spelende teams; MBCA komt in alle jeugdklasses uit in de eredivisie en heeft al meermalen het landskampioenschap behaald. Thuiswedstrijden worden gespeeld in de Goudsmithal, trainen vinden plaats in de Goudsmithal en in de sportzalen van het Herman Wesselink College.

  Vereniging

  MBCA is de club van én voor iedereen. Dat zie je en voel je zodra je ons thuishal Ben Goudsmit binnenstapt: een multiculturele afspiegeling van de gemeenschap Amstelveen. Door de positieve energie van onze betrokken leden en onze kundige en motiverende trainers/coaches heerst er binnen de club een echt 'basketballvirus'. Dat groeit organisch, maar heeft ook sterk te maken met onze waarden die je terug ziet in onze houding en gedrag. En in de doorvertaling naar onze vier pijlers: jeugd, breedtesport, topsport en maatschappelijk belang.

 • About us

   

  About MBCA

  History

  MBCA was founded in 2000 by a group of enthusiastic basketball players. After a period of growth, MBCA had nine teams. In 2009, after a decline in members, the club consisted of only four teams, and there was a real risk that MBCA would cease to exist. At that moment, a number of enthusiastic parents supported his efforts. With a new board that took office in 2010, a turnaround has begun with new impetus. And not without success, a period of renewed growth began.

   

  Now, in 2023, MBCA has approximately 35 teams; a very successful Bcool with an average of 125 children participating every Saturday morning; a large youth department and a top line of nationally playing teams; MBCA competes in all youth classes in the Premier League and has already won the national championship several times. Home games are played in the Goudsmithal, training takes place in the Goudsmithal and in the sports halls of the Herman Wesselink College.

  Association

  MBCA is the club of and for everyone. You will see and feel that as soon as you enter our home venue Ben Goudsmit enters: a multicultural reflection of the Amstelveen community. Due to the positive energy of our committed members and our skilled and motivating trainers/coaches, there is a real 'basketball virus' within the club. This grows organically, but also has a lot to do with our values ​​that are reflected in our attitude and behavior. And in the translation to our four pillars: youth, recreational sport, top sport and social importance.