• Positief Sportklimaat

  MBCA heeft veel verschillende actieve leden: meisjes en jongens, vrouwen en mannen. Naast deze actieve leden is er een grote groep ouders, opa`s en oma`s, vrienden en natuurlijk vrijwilligers die betrokken zijn bij onze vereniging.

  Voor al deze mensen wil MBCA een positieve en veilige omgeving bieden. Respect, sportiviteit en plezier staan voorop. Het bestuur, in samenwerking met de commissie ‘veilig sportklimaat’, heeft de taak gewenst gedrag te stimuleren en de kans op ongewenst gedrag zo klein mogelijk te maken.

  MBCA hanteert een beleid voor veilig sporten; hoe gaan we met elkaar om? De Algemene Leden Vergadering heeft daarvoor de gedragscode aangenomen die door het NOC*NSF ten behoeve van verenigingen is opgesteld. Van onze groep trainers, coaches en vrijwilligers vragen we ook een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Dit hoort bij het streven incidenten te voorkomen en is niet omdat sprake is van gebrek aan vertrouwen.
  Voor het geval zich toch situaties voordoen die we niet willen en waarover je met iemand vertrouwelijk in gesprek wilt, hebben we een vertrouwenscontactpersoon (VCP). (Zie artikel hieronder)

  De VCP is het aanspreekpunt binnen onze vereniging bij klachten over ongewenst of grensoverschrijdend gedrag door bestuurders, leden, trainers, vrijwilligers, ouders en bezoekers. Onder ongewenst gedrag wordt al snel gedacht aan seksueel ongewenst gedrag (denk aan aanrakingen, ongepaste uitspraken en ongewenste intimiteiten). Maar ook gedragingen (bijvoorbeeld jegens andere leden, ouders, scheidsrechters, tegenstanders) zoals fysieke of verbale agressie, discrimineren, pesten, kleineren en niet in de groep opnemen, horen niet bij onze vereniging.

 • Positive Sport Environment

  MBCA has many different active members: girls and boys, women and men. In addition to these active members, there is a large group of parents, grandparents, friends and of course volunteers who are involved in our association.

  MBCA wants to provide a positive and safe environment for all these people. Respect, sportsmanship and fun are paramount. The board, in collaboration with the ‘safe sports climate’ committee, has the task of encouraging desirable behavior and minimizing the chance of undesirable behaviour.

  MBCA has a safe sports policy; how do we treat each other? The General Assembly of Members has therefore adopted the code of conduct drawn up by the NOC*NSF for associations. We also ask our group of trainers, coaches and volunteers for a Declaration on Behavior (VOG). This is part of the aim to prevent incidents and is not because there is a lack of confidence.

  In case situations arise that we do not want and about which you want to talk to someone confidentially, we have a confidential contact person (VCP). (See article below)

  The VCP is the point of contact within our association for complaints about undesirable or transgressive behavior by administrators, members, trainers, volunteers, parents and visitors. Inappropriate behavior is often thought of as sexually inappropriate behavior (such as touching, inappropriate statements and sexual harassment). But also behavior (for example towards other members, parents, referees, opponents) such as physical or verbal aggression, discrimination, bullying, belittling and not including in the group, do not belong to our association.

 • Vertrouwens Contact Persoon

  Het bestuur is verheugd dat mbca vanaf heden een vertrouwens contact persoon heeft.
  Hieronder stelt Monique Kammeraat zich aan jullie voor.

   

  Bij MBCA willen we dat iedereen zich veilig voelt tijdens het basketballen. Ik ben de vertrouwenscontactpersoon voor het geval jij je machteloos, onzeker, bang, boos of vernederd voelt tijdens trainingen of wedstrijden.

  Voor vragen, vermoedens, meldingen, klachten met betrekking tot seksuele intimidatie en ander grensoverschrijdend gedrag zoals: pesten, buitensluiten, vernederen, bang maken, discriminatie, agressie en beschuldigingen kan je mij benaderen.

  Wil je graag je verhaal bij iemand kwijt over iets waar je tegenaan loopt of twijfels over hebt, dan kan dat natuurlijk ook. Samen kijken we hoe verder.

  Ik ben een onafhankelijk vertrouwenscontactpersoon die een luisterend oor biedt aan jou en kan helpen bij mogelijke vervolgstappen.

  Je kunt me mailen, bellen of een sms / what’s app sturen.

  Ik ben er voor jou: spelers, coaches, trainers en ouders.

  Monique Kammeraat
  VCP van MBCA
  +31 6 55786894
  VCP@mbca.nl

 • Confidential Contact Person

  The mbca board is happy to share that from now on mbca has a confidential contact person. Monique Kammeraat introduces herself:

   

  At MBCA we want everyone to feel safe while playing basketball. I am the confident in case you feel powerless, insecure, afraid, angry or humiliated.

  You can contact me for questions, suspicions, reports, complaints regarding sexual harassment and other inappropriate behavior such as: bullying, exclusion, humiliation, scaring, discrimination, aggression and accusations.

  If you would like to share your story with someone about something you are encountering or have doubts about, that is of course also possible. Together we will find out how to proceed.

  I am an independent confidential contact person who offers you a listening ear and can help with possible next steps.

  You can email me, call me or send me a text message/what's app.

  I am here for you: players, coaches, trainers and parents.

  Monique Kammeraat
  CCP MBCA
  +31 6 55786894
  VCP@mbca.nl