• Privacy Verklaring

  Privacy Verklaring

  Basketbalvereniging MBCA respecteert de privacy van haar leden, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

  Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoongegevens.nl/nl


  Artikel 1 Wettelijke bepalingen

  Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna ook: De beheerder) Bestuur MBCA.
   

  Artikel 2 De verwerking van persoonsgegevens

  1. Uw persoonsgegevens worden verzameld door basketbalvereniging MBCA. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbaar natuurlijk persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysiek, fysiologische, genetische, psychische, economische, culture of sociale identiteit.
  2. Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:
   1. Naam
   2. Geslacht
   3. Adresgegevens
   4. Pasfoto
   5. Emailadres(sen) 
   6. Telefoonnummer(s)

  Artikel 3

  We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar; deze worden verwerkt voor onze ledenadministratie in een elektronische register, dat tevens wordt gebruikt door de Nederlandse Basketball Bond (NBB) indien u lid bent van deze bond en/of deelneemt aan door de NBB georganiseerde wedstrijden.
  U geeft toestemming aan de club om foto-/videomateriaal van wedstrijden, trainingen of andere MBCA-activiteiten te gebruiken dat gebruikt mag worden voor website-, sociale media- of videoanalyse.


  Artikel 4

  1. Op grond van artikel 13 lild2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wisseling van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via: ledenadministratie@mbca.nl
  2. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op het verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.


  Artikel 5 Wettelijke verplichtingen

  In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepaling van deze privacyverklaring vallen.

   

  Artikel 6 Bewaartermijn

  De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

   

  Artikel 7 Toepasselijk recht

  Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de woonplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

   

  Artikel 8 Contact

  Voor verzoeken, vragen of meer informatie , kunt u zich richten tot het Bestuur van MBCA via ledenadministratie@mbca.nl

   

  Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 1 september 2023 tot nader order.

 • Privacy Statement

  Privacy Statement

  (This text is for translation purposes only. The Dutch version is legal applicable) 

  Basketball club MBCA respects the privacy of its members, in particular their rights with regard to the automated processing of personal data. Due to full transparency, we have therefore formulated and implemented a policy with regard to these processing operations themselves, their purpose and the possibilities for data subjects to exercise their rights as well as possible.

  For all additional information about the protection of personal data, please visit the website of the Dutch Data Protection Authority: https://autoriteitpersoongegevens.nl/nl

   

  Article 1 Legal provisions

  Responsible for the processing of personal data (hereinafter also: The administrator) Board MBCA.

   

  Article 2 The processing of personal data

  1. Your personal data is collected by basketball club MBCA. Personal data means: all information about an identified or identifiable natural person; an identifiable natural person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as a name, an identification number, location data, an online identifier or one or more elements specific to the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity.
  2. We process the following categories of your personal data:
   1. Name
   2. Gender
   3. Address
   4. Passport photo
   5. Email address(es) 
   6. Phone number(s)

  Article 3

  We do not simply collect your personal data; these are processed for our membership administration in an electronic register, which is also used by the Dutch Basketball Association (NBB) if you are a member of this association and/or participate in competitions organized by the NBB.
  You give permission to the club to use photo/video material from games, practices or other MBCA activities that may be used for our website, social media or videoanalysis.

  Article 4

  1. Pursuant to Article 13 lild2 sub b GDPR, everyone has the right to inspect and rectify or exchange his personal data or limit the processing concerning him, as well as the right to object to the processing and the right to data portability. You can exercise these rights by contacting us at: ledenadministratie@mbca.nl
  2. Any request for this must be accompanied by a copy of a valid proof of identity, on which you have put your signature and stating the address at which you can be contacted. You will receive an answer to the request within 1 month of the submitted request. Depending on the complexity of the requests and the number of requests, this period can be extended by 2 months if necessary.

   

  Article 5 Legal obligations

  In the event of a violation of any law or regulation, of which the data subject is suspected and for which the authorities require personal data collected by the administrator, these will be provided to them after an explicit and reasoned request from those authorities, afterwhich these personal data will therefore no longer fall under the protection of the provision of this privacy statement.

   

  Article 6 Retention period

  The data collected by the administrator will be used and stored for the duration as determined by law.

   

  Article 7 Applicable law

  These terms and conditions are governed by Dutch law. The court of the administrator's place of residence has exclusive jurisdiction in any disputes concerning these terms and conditions, except where a legal exception applies.

   

  Article 8 Contact

  For requests, questions or more information, please contact the Board of MBCA via ledenadministratie@mbca.nl

   

  This privacy statement applies from 1 September 2023 until further notice.