• Opzeggen

  Mocht je onverhoopt je lidmaatschap van MBCA willen opzeggen, doe dit dan uiterlijk 30 april, door een e-mail te sturen naar ledenadministratie@mbca.nl & tc@mbca.nl.

  Stuur ook een mail als je twijfelt of je wel of niet door wilt gaan.

  Let op: opzeggen bij je trainer/coach is NIET voldoende. Je moet echt een bericht sturen naar bovenstaande mailadressen.

  Na 30 april worden namelijk de nieuwe teams samengesteld en aangemeld bij de bond. Naast de kosten die hiervoor gemaakt worden is het voor de Technische Commissie (en de spelers zelf) heel fijn om ruim vóór het nieuwe seizoen te weten op welke spelers we kunnen rekenen. In juni zal er al getraind worden in de nieuwe teamsamenstellingen!

  Hierbij nog even de betreffende tekst uit het huishoudelijk reglement:

  Artikel 2.4
  In het geval het lidmaatschap wordt beëindigd ná 1 mei, maar voor de aanvang van het nieuwe seizoen, dient het lid een vergoeding/boete te betalen van €50,-.

  Artikel 2.5
  Indien het lidmaatschap beëindigd wordt na aanvang van het nieuwe seizoen (1 augustus), dan is het betreffende lid de volledige jaarcontributie verschuldigd.

 • Cancellation

  If you want to cancel your membership of MBCA, please do so no later than April 30, by sending an email to ledenadministratie@mbca.nl & tc@mbca.nl.

  Also send an email if you are unsure whether or not you want to continue.

  Please note: cancellation with your trainer/coach is NOT sufficient. You really need to send a message to the above email addresses.

  After April 30, the new teams will be put together and registered with the association NBB. In addition to the costs incurred for this, it is very nice for the Technical Committee (and the players themselves) to know well before the new season which players we can count on. In June there will already be training in the new team compositions!

  Here is the relevant text from the houserules:

  Article 2.4
  In case the membership is terminated after May 1, but before the start of the new season, the member must pay a fee/fine of €50.

  Article 2.5
  If membership is terminated after the start of the new season (August 1), the member in question will owe the full annual contribution