• Onze Basis

   

  MBCA heeft vier pijlers

  Jeugd:

  Al sinds jaren vormt de jeugdafdeling een enorm sterke basis van onze vereniging. Al vanaf zes jaar kunnen de allerkleinsten op zaterdagochtend bij BCool hun eerste basketball-stapjes zetten. De jeugdafdeling is groot en belangrijk, MBCA erkent het belang van bewegen voor kinderen en wil met basketball zoveel mogelijk kinderen de mogelijkheid geven om hun talenten te ontwikkelen. Jaarlijks kennen wij een grote instroom van kinderen die ofwel vanuit de BCool ofwel rechtstreeks / van andere clubs overkomen. Zij zijn meer dan welkom, wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!

  Breedtesport:

  Bij MBCA is iedere speler en ieder team belangrijk. Sport in het algemeen, en basketbal in het bijzonder, levert een wezenlijke bijdrage aan het opgroeien van ieder kind! Iedere speler en ieder team kan zich ontwikkelen. Alle spelers en speelsters moesten kunnen profiteren van de kennis en ervaring binnen de club, als het gaat om het ontwikkelen van je eigen talenten. De structuur van de vereniging is er op gericht dat van iedere leeftijdsgroep, ieder team op een gestructureerde manier begeleid, getraind en gecoached worden. Daarbij gaat het niet alleen om prestaties op het veld, maar ook om plezier, samenwerken, veilig sporten, etcetera.

  Topsport:

  MBCA heeft zich als vereniging steeds verder ontwikkeld, met als gevolg dat MBCA op dit moment in alle jeugd-leeftijdsklassen is vertegenwoordigd op landelijk niveau, veelal eredivisie. Dat komt niet vanzelf; er is een goede technische structuur met veel trainers van hoog niveau. MBCA doet het op dit gebeid gewoon goed! Belangrijk is de link tussen top- en breedtesport: de kennis van de toptrainers moet niet alleen zijn weg vinden naar de topteams, maar ook doorstromen naar de breedtesport.

  Maatschappelijk belang:

  MBCA is een vereniging. MBCA verenigt mensen. Wij geloven dat de functie van onze basketballvereniging verder gaat dan alleen het mogelijk maken van basketball binnen onze club. Daarom zetten wij ons in om kinderen in de wijken met 3x3 aan het basketballen te krijgen op de pleintjes van Amstelveen, leiden wij jeugdleden op als leaders, bezoeken wij scholen voor basketballclinics en organiseren wij met BCool een laagdrempelige instuif op de zaterdagochtend. Deze activiteiten zullen, zowel binnen als buiten de vereniging, verder worden uitgebreid.

 • Our Base

   

  MBCA has four pilars

  Youth: 

  The youth department has been an extremely strong foundation of our association for years. From the age of six, the little ones can take their first basketball steps on Saturday morning at BCool. The youth department is large and important, MBCA recognizes the importance of exercise for children and wants to give as many children as possible the opportunity to develop their talents through basketball. Every year we have a large influx of children who either come over from the BCool or directly / from other clubs. They are more than welcome, who has the youth, has the future!

  Recreational sport: 

  At MBCA, every player and every team is important. Sports in general, and basketball in particular, make an essential contribution to the growth of every child! Every player and every team can develop. All players should be able to benefit from the knowledge and experience within the club when it comes to developing your own talents. The structure of the association is aimed at ensuring that every team of every age group is supervised, trained and coached in a structured way. This is not only about performance on the field, but also about fun, working together, safe sports, etc.

  Top sport:

  MBCA has continued to develop as an association, with the result that MBCA is currently represented in all youth age classes at national level, mostly in the premier league. That does not come naturally; there is a good technical structure with many high level trainers. MBCA is simply doing well in this area! The link between top and recreational sports is important: the knowledge of the top trainers must not only find its way to the top teams, but also flow through to recreational sports.

  Social importance:

  MBCA is an association. MBCA unites people. We believe that the function of our basketball association goes beyond just enabling basketball within our club. That is why we are committed to getting children in the neighborhoods with 3x3 to play basketball on the squares of Amstelveen, we train youth members as leaders, we visit schools for basketball clinics and we organize an accessible party with BCool on Saturday morning. These activities will be further expanded, both within and outside the association.