• Huishoudelijk Reglement

  1. Algemeen 

  1.1 Het Huishoudelijk Reglement van MBCA heeft tot doel die zaken te regelen waarin de Statuten niet voorzien. Het Huishoudelijk Reglement is opgebouwd uit regelingen, die nodig zijn vanuit de Statuten en regelingen en besluiten voortkomend uit de Algemene Leden Vergadering. 

  1.2 Leden kunnen zich niet beroepen op onbekendheid met de Statuten, het Huishoudelijk Regelement of de Gedragsregels. De statuten zijn op te vragen bij het secretariaat. Het Huishoudelijk Reglement en de Gedragsregels staan gepubliceerd op de website van de vereniging.

   

  2 Lidmaatschap en beëindiging lidmaatschap

  2.1 Het lidmaatschap wordt aangevraagd met behulp van een aanmeldingsformulier en gaat in nadat het inschrijfgeld is ontvangen. In het geval dat een minderjarige (jonger dan achttien jaar) zich aanmeldt, dient het aanmeldingsformulier ook te worden ondertekend door de persoon die de ouderlijke macht of de voogdij uitoefent over de minderjarige. Wedstrijd spelende spelers (WS) dienen een originele pasfoto aan te leveren bij de ledenadministratie.

  2.2 Het bestuur is bevoegd aanmeldingen voor het lidmaatschap te weigeren. Deze weigering zal inclusief de motivatie schriftelijk door het bestuur aan betrokkene worden meegedeeld.

  2.3 Beëindiging van het lidmaatschap voor het volgende seizoen is alleen mogelijk door middel van een schriftelijke opzegging, dan wel e-mail, gericht aan de ledenadministratie. Beëindiging van het lidmaatschap moet gedaan worden voor 1 mei van het lopende seizoen.

  2.4 In het geval het lidmaatschap wordt beëindigd na 1 mei, maar voor de aanvang van het nieuwe seizoen, dient het lid een vergoeding te betalen van €50,-.

  2.5 Indien het lidmaatschap beëindigd wordt na aanvang van het nieuwe seizoen (1 augustus), dan is het betreffende lid de volledige jaarcontributie verschuldigd.

  2.6 Bij overgang naar een andere vereniging is een schuldvrijverklaring nodig. Het schuldvrijverklaringsformulier dient het lid op te vragen bij de NBB en op te sturen naar de Penningmeester. De verklaring wordt alleen ondertekend indien het lid tijdens het lidmaatschap aan al zijn/haar financiële verplichtingen heeft voldaan en alle door de club in bruikleen gestelde materialen (sponsorkleding, tassen, ballen) ingeleverd zijn.

   

  3 Leden

  3.1 De vereniging kent wedstrijd spelende leden, recreanten, niet-spelende leden, ereleden en leden van verdienste.

  3.1.1 Wedstrijdspelende leden (WS) zijn leden die deelnemen aan door of namens de NBB georganiseerde competities;

  3.1.2 Recreanten (RE) zijn leden die niet uitkomen in officiële competities, maar wel gebruik maken van de trainingsfaciliteiten;

  3.1.3 Niet-spelende leden (NS) zijn leden die niet deelnemen aan door of namens de NBB georganiseerde competities, maar wel door de Algemene Leden Vergadering in het bestuur zijn gekozen of door het bestuur of onderliggende commissie als kaderlid zijn aangesteld;

  3.1.4 Ereleden en leden van verdienste (EL en LV) zijn personen die zich op bijzonder eervolle wijze voor de vereniging onderscheiden hebben, respectievelijk zich voor de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.

  3.2 Alle onder 3.1 genoemde leden hebben het recht:

  3.2.1 door middel van de Algemene Leden Vergadering controle uit te oefenen op het bestuur en de door het bestuur aangestelde commissies en kunnen zodoende invloed uitoefenen op het te voeren bestuursbeleid;

  3.2.2 uit te komen in of het bezoeken van, door of namens het bestuur georganiseerde evenementen.

  3.3 Wedstrijd spelende leden en Recreanten hebben naast de in 3.2 genoemde rechten, het recht trainingen te bezoeken die door het bestuur in verenigingsverband worden georganiseerd.

  3.4 Wedstrijd spelende leden hebben, op grond van hun lidmaatschap bij de NBB, het recht uit te komen in door of namens de NBB georganiseerde competities. Dit mogen zij uitsluitend doen voor MBCA.

  3.5 Alle onder 3.1 genoemde leden hebben de plicht:
  a) de reglementen van de NBB na te leven (opvraagbaar via www.basketball.nl);
  b) de reglementen, de gedragsregels en de besluiten van de vereniging na te leven (opvraagbaar via www.mbca.nl);
  c) bij aanvang van het seizoen de jaarcontributie te betalen die verbonden is aan het lidmaatschap van de vereniging;
  d) binnen één maand na melding de door de vereniging in rekening gebrachte boetes of andere kosten, inclusief doorbelaste boetes van de NBB, te betalen;
  e) adreswijzigingen of wijzigingen in e-mailadres zo spoedig mogelijk mee te delen aan de ledenadministratie;
  f) op verzoek van bestuurs- of kaderleden deel te nemen aan activiteiten die nodig zijn om het wedstrijdprogramma soepel te laten verlopen (onder andere bezetting jurytafel, het vervullen van scheidsrechterstaken, het uitvoeren van zaaldiensten);
  g) bij verhindering van het deelnemen aan geplande wedstrijden de daarvoor aangewezen persoon tijdig te berichten dat hij/zij verhinderd is;
  h) er van uitgaande dat het betreffende lid de leeftijd van vijftien jaar heeft bereikt (in principe vanaf U16), een door de vereniging georganiseerde scheidsrechterscursus te volgen;
  i) er van uitgaande dat het betreffende lid de leeftijd van dertien jaar heeft bereikt (in principe vanaf U14), een door de vereniging georganiseerde tafelcursus te volgen;
  j) Competitie spelende leden vanaf u16 tafelen en /of fluiten*
  k) Ouders van jeugdspelers volgen een tafelcursus en verzorgen om de beurt het klokken & schrijven bij thuiswedstrijden, het rijden naar uitwedstrijden en het wassen van de tenues
  l) wedstrijden te spelen in de door de vereniging voorgeschreven wedstrijdkleding, zoals omschreven in artikel 6;
  m) zich te houden aan de door of namens het bestuur gegeven aanwijzingen;
  n) het onder artikel 6.2 omschreven communicatieprotocol na te leven.

  3.6 Het is leden, zonder schriftelijke goedkeuring van het bestuur, niet toegestaan actief betrokken te zijn bij trainingen, wedstrijden of toernooien van andere verenigingen. Door de NBB georganiseerde selectietrainingen en -wedstrijden zijn hiervan uitgezonderd.

  3.7 Een lid heeft zich te houden aan de gangbare normen en waarden zoals deze binnen de vereniging gelden.

  3.8 Ereprijzen die door teams worden behaald worden automatisch het eigendom van de ver-eniging. Deze prijzen worden op een daarvoor bestemde plaats in de sporthal tentoongesteld, tenzij het bestuur het nuttig oordeelt deze op een andere plaats te bewaren. Persoonlijke prijzen zijn voor het betreffende lid.

   

  4 Ereleden of Leden van Verdienste

  4.1 Benoeming tot Erelid of Lid van Verdienste is alleen mogelijk bij besluit van de Algemene Leden Vergadering met een meerderheid van tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen. De voordracht dient plaats te vinden door het bestuur.

  4.2 Ereleden en Leden van Verdienste zijn vrijgesteld van contributie.

   

  5 Contributie

  5.1 Met het invullen van het aanmeldingsformulier verplicht het lid zich tot betaling van het inschrijfgeld en de verschuldigde contributie. Indien het bestuur vanuit artikel 2.2 het lidmaatschap weigert, dan worden deze kosten niet in rekening gebracht.

  5.2 De hoogte van de contributie wordt bepaald per lidmaatschapcategorie, zoals omschreven in artikel 3.1, en kan verschillen voor teams die uitkomen op verschillende niveaus.

  5.3 De contributie dient te worden voldaan voor de aanvang van het betreffende basketballseizoen volgens de door het bestuur vastgestelde betalingsregeling.

  5.4 Indien de contributie niet tijdig wordt voldaan, heeft de vereniging het recht het desbetreffende lid wettelijke rente in rekening te brengen.

   

  6 Wedstrijdkleding

  6.1 Wedstrijdkleding is eigendom van de vereniging, leden huren de tenues en betalen borg hiervoor. De tenues mogen en moeten alleen tijdens de wedstrijden worden gedragen, Bij inleveren van de kleding, mits in goede staat, ontvangt men de borg retour.

  6.2 Indien de vereniging een sponsorovereenkomst is aangegaan voor een team, dan dient de sponsorkleding vooraf door het bestuur te worden goedgekeurd. Indien het lid in dit gesponsorde team speelt, dan is hij/zij verplicht tijdens de wedstrijden de door de sponsor beschikbaar gestelde kleding te dragen.

   

  7 Bestuur

  7.1 Volgens de statuten dient het bestuur uit minimaal drie personen te bestaan. Al dan niet op voordracht van het bestuur bepaalt de Algemene Leden Vergadering de uiteindelijke grootte en samenstelling van het bestuur. Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

  1. Voorzitter;
  2. Penningmeester;
  3. Secretaris;
  4. Algemene bestuursleden eventueel met een rol in een commissie.

  7.2 Het bestuur dient zorg te dragen voor een actueel beleidsplan. Dit beleidsplan is ter inzage voor de leden bij het secretariaat.

  7.3 Het bestuur heeft de verplichting de leden de benodigde faciliteiten te bieden, zodat de leden de basketballsport conform de doelstellingen van de vereniging kunnen uitvoeren.

  7.4 Het bestuur ziet erop toe dat leden de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en de gedragsregels van de vereniging naleven.

   

  8 Commissies.

  8.1 Commissies kunnen worden aangesteld door het bestuur. Op de Algemene Leden Vergadering maakt het bestuur de aanstelling van commissies bekend.

  8.2 In alle commissies zit indien mogelijk één lid van het bestuur, bij voorkeur in de functie van voorzitter.

  8.3 De commissies vergaderen zo vaak zij dit nodig achten of op verzoek van het bestuur. Vanuit de commissievergaderingen vindt rapportage plaats naar het bestuur.

  8.4 Het bestuur heeft altijd toegang tot de commissievergaderingen. Commissies adviseren het bestuur. Het bestuur is het enige orgaan dat beslissingsbevoegd is.

  8.5 Door de verschillende commissies kunnen kaderleden worden aangesteld. Deze kaderleden voeren activiteiten uit binnen de vereniging onder verantwoording van de betreffende commissie, c.q. het bestuur.

   

  9 Kascommissie 

  9.1 Het beheer van de penningmeester wordt tenminste eenmaal in het verenigingsjaar gecontroleerd door een kascommissie van twee leden, te benoemen door de ALV, met dien verstande dat bestuursleden in deze commissie geen zitting kunnen hebben.

  9.2 De kascommissie heeft te allen tijde het recht inzage van de boeken en bescheiden te verlangen voor zover het voor de controle van het beheer van de penningmeester dienstig moet worden geacht. Het rapport of de rapporten moeten uiterlijk driemaal vierentwintig uur voor de eerstvolgende Algemene vergadering bij het bestuur worden ingediend, teneinde op de Algemene vergadering ter kennis van de leden te worden gebracht. Alvorens de rapporten uit te brengen bespreekt de kascommissie zoveel mogelijk met het bestuur de aanmerkingen die ze omtrent het beheer mocht hebben. Indien haar bevindingen daartoe leiden doet zij het voorstel tot dechargering van de penningmeester. Voorts vergadert de kascommissie wanneer de meerderheid dit wenselijk acht of indien het bestuur dit nodig oordeelt.

  9.3 Wanneer de penningmeester aftreedt, is hij verplicht de kascommissie in staat te stellen zijn beheer te controleren en is de kascommissie verplicht deze controle uit te voeren. Eerst nadat hij alle onder zijn berusting zijnde eigendommen der vereniging aan het bestuur heeft overgedragen, wordt hij van zijn verantwoordelijkheid ontheven. Een en ander moet binnen een maand na datum van zijn bedanken geschieden.

   

  10 Communicatie

  10.1 De vereniging verstuurt periodiek Nieuwsbrieven. Hierin staat alle informatie die de leden van de club nodig hebben voor het verspelen van hun wedstrijden en het uitvoeren van de taken waarvoor leden zijn ingedeeld door de vereniging.

  10.2 De vereniging heeft een eigen website (www.mbca.nl) met allerhande informatie over de vereniging.

  10.3 Informatie over de vereniging mag alleen door of met toestemming van het bestuur aan derden worden verstrekt. Mondelinge, schriftelijke of internet of andersoortige elektronische communicatie uit naam van de vereniging mag alleen door of met uitdrukkelijke toestemming van het bestuur plaats vinden.

   

  11 Aansprakelijkheid

  11.1 De NBB sluit voor alle door de vereniging bij de NBB aangemelde leden een standaard ongevallen en aansprakelijkheidsverzekering af. De actuele polisvoorwaarden zijn na te lezen op de website van de NBB.

  11.2 De aansprakelijkheid van de vereniging en de daarmee gepaard gaande schade beperkt zich tot de zaken die gedekt zijn door de NBB ongevallen en aansprakelijkheidsverzekering.

  11.3 De vereniging kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor vermissing van, en/of schade toegebracht aan eigendommen van leden.

   

  12 Strafbepalingen vereniging

  12.1 In het geval leden het Huishoudelijk Reglement en of de gedragsregels overtreden, heeft de vereniging de mogelijkheid strafmaatregelen aan te wenden.

  12.2 De vereniging kent de volgende strafmaatregelen:
  a) het opleggen van geldboetes tot maximaal 25% van de verenigingscontributie, naar boven afgerond op hele euro’s. De hoogte van de boetes wordt vastgesteld door het bestuur. Voor gangbare boetes als niet opkomen voor fluiten of tafelen staat de hoogte van de boetes op de website;
  b) het schorsen van een lid voor één of meerdere wedstrijden;
  c) royement van een lid.

  12.3 Een geldboete kan worden geheven indien:
  a) het lid de plichten zoals omschreven in artikel 3.5 niet vervult;
  b) het lid het gestelde onder artikel 3.6 en 3.7 niet naleeft.

  12.4 Een schorsing voor één of meerdere wedstrijden kan worden gegeven indien:
  a) het lid bij herhaling het Huishoudelijk Reglement en/of de gedragsregels overtreedt;
  b) het lid de contributie en of de hem/haar in rekening gebrachte boetes niet op tijd betaalt;
  c) het lid aan een training, oefen- of vriendschappelijke wedstrijd van een andere basketballvereniging deelneemt, zonder schriftelijke toestemming van het bestuur;
  d) het lid zich niet houdt aan de door of namens het bestuur gegeven aanwijzingen.

  12.5 Een royement kan plaatsvinden, indien:
  a) het heffen van een geldboete en het schorsen van een of meerdere wedstrijden niet hebben kunnen voorkomen dat het lid wederom het Huishoudelijk Reglement en/of de gedragsregels overtreedt;
  b) het bestuur van mening is dat het betreffende lid zich zo buitensporig gedraagt en dat handhaving binnen de vereniging niet meer verantwoord is;
  c) het lid niet tijdig de verenigingscontributie of de uitstaande boetes betaalt
  d) Voor tot royement wordt overgegaan kan desgewenst een gesprek (hoor- en wederhoor) tussen bestuurslid en lid plaatsvinden. Bij leden jonger dan 18 jaar vindt dit gesprek plaats in het bijzijn van een ouder/voogd.

   

  13 Strafbepalingen NBB
  13.1 De NBB heeft vanuit haar Algemene Bepalingen de mogelijkheid strafmaatregelen aan te wenden indien leden het wedstrijdreglement van de NBB overtreden.
  13.2 Door de NBB aan de vereniging opgelegde geldboetes vanuit bovengenoemd wedstrijdreglement kan door de vereniging direct worden doorbelast naar het betreffende lid. Het boetebedrag wordt daarbij verhoogd met € 2,50 administratiekosten.
  13.3 De NBB informeert de leden rechtstreeks over door de tucht- en geschillencommissie van de NBB aan hen opgelegde schorsingen. De vereniging ontvangt een kopie van de NBB.

   

  14 Protest en beroep
  14.1 Tegen een uitspraak van een commissie of kaderlid (opgelegde boetes, schorsing) kan schriftelijk protest of beroep worden aangetekend bij het bestuur. Dit dient binnen één week na schriftelijke mededeling vanuit het bestuur te zijn ontvangen door het secretariaat van de vereniging.
  14.2 Dit protest of beroep wordt op de eerstvolgende bestuursvergadering behandeld.

   

  15 Wanbetaling

  15.1 Het lid wordt bij wanbetaling als wanbetaler aangemeld bij de NBB.

  15.2 Om nakoming van de financiële verplichtingen af te dwingen kan door het bestuur een gerechtelijke invorderingsprocedure worden gestart, waarvan alle hiermee verbandhoudende kosten voor rekening van het desbetreffende lid komen.

   

  16 Wijziging Huishoudelijk Reglement

  16.1 Een wijzing van het Huishoudelijk Reglement kan alleen effectief gemaakt worden na formeel besluit van akkoord door de Algemene Leden Vergadering, waarbij het voorstel tot wijziging op de agenda vermeld staat. Een besluit tot wijziging moet een meerderheid van tweederde van het aantal bij de ALV aanwezige en geldig uitgebrachte stemmen hebben.

  16.2 Door de Algemene Leden Vergadering wordt ook de ingangsdatum van de wijziging vastgesteld.

   

  17 Slotbepaling

  17.1 In alle gevallen waarin de wet, de Statuten of dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. 

   

  Dit Huishoudelijk Reglement is op 21 juni 2017 vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering en van kracht vanaf 1 juli 2017.

 • Bylaws

  This is a translation. The Dutch text will prevail.

  1. General

  1.1 The purpose of the MBCA Internal Regulations is to regulate those matters not provided for in the Articles of Association. The Internal Regulations are made up of regulations that are required by the Articles of Association and regulations and decisions arising from the General Members Meeting.

  1.2 Members cannot plead ignorance of the Articles of Association, the Internal Regulations or the Rules of Conduct. The articles of association can be requested from the secretariat. The Internal Regulations and Rules of Conduct are published on the association's website.

   

  2 Membership and termination of membership

  2.1 Membership is applied for using a registration form and takes effect after the registration fee has been received. In the event that a minor (under eighteen years of age) registers, the registration form must also be signed by the person who exercises parental authority or guardianship over the minor. Competitive players (WS) must provide an original passport photo to the membership administration.

  2.2 The board is authorized to refuse applications for membership. This refusal, including the motivation, will be communicated in writing by the board to the person concerned.

  2.3 Termination of membership for the next season is only possible by means of a written notice of termination or e-mail addressed to the membership administration. Termination of membership must be done before May 1 of the current season.

  2.4 In the event that membership is terminated after May 1, but before the start of the new season, the member must pay a compensation of €50.

  2.5 If membership is terminated after the start of the new season (1 August), the member in question will owe the full annual contribution.

  2.6 When transferring to another association, a debt-free declaration is required. The member must request the debt waiver form from the NBB and send it to the Treasurer. The statement will only be signed if the member has met all his/her financial obligations during membership and all materials loaned by the club (sponsor clothing, bags, balls) have been returned.

   

  3 Members

  3.1 The association has competitive members, recreational members, non-playing members, honorary members and members of merit.

  3.1.1 Competitive members (WS) are members who participate in competitions organized by or on behalf of the NBB;

  3.1.2 Recreational players (RE) are members who do not compete in official competitions, but do use the training facilities;

  3.1.3 Non-playing members (NS) are members who do not participate in competitions organized by or on behalf of the NBB, but have been elected to the board by the General Members Meeting or have been appointed as an executive member by the board or underlying committee;

  3.1.4 Honorary members and members of merit (EL and LV) are persons who have distinguished themselves for the association in a particularly honorable manner or who have made themselves particularly valuable to the association.

  3.2 All members mentioned under 3.1 have the right:

  3.2.1 to exercise control over the board and the committees appointed by the board through the General Members Meeting and can therefore influence the board policy to be pursued;

  3.2.2 to participate in or visit events organized by or on behalf of the board.

  3.3 Competing members and Recreationalists have, in addition to the rights mentioned in 3.2, the right to attend training sessions organized by the board as part of an association.

  3.4 Competing members have, on the basis of their membership with the NBB, the right to participate in competitions organized by or on behalf of the NBB. They may only do this for MBCA.

  3.5 All members referred to under 3.1 have the obligation:
  a) to comply with the regulations of the NBB (available on request via www.basketball.nl);
  b) to comply with the regulations, rules of conduct and decisions of the association (available on request via www.mbca.nl);
  c) to pay the annual contribution associated with membership of the association at the start of the season;
  d) to pay the fines or other costs charged by the association, including fines charged by the NBB, within one month after notification;
  e) to communicate changes of address or email address to the membership administration as soon as possible;
  f) at the request of board or executive members, to participate in activities that are necessary to ensure that the competition program runs smoothly (including occupying the jury table, fulfilling referee duties, performing hall services);
  g) if you are unable to participate in planned competitions, to inform the designated person in a timely manner that he/she is unable to attend;
  h) assuming that the member in question has reached the age of fifteen (in principle from U16), to follow a referee course organized by the association;
  i) assuming that the member in question has reached the age of thirteen (in principle from U14), to follow a table course organized by the association;
  j) Competition-playing members from age 16 onwards table and/or whistle*
  k) Parents of youth players follow a table course and take turns clocking & writing at home games, driving to away games and washing the uniforms
  l) to play matches in the match clothing prescribed by the association, as described in Article 6;
  m) to adhere to the instructions given by or on behalf of the board;
  n) to comply with the communication protocol described in Article 6.2.

  3.6 Members are not permitted to be actively involved in training, competitions or tournaments of other associations without written approval from the board. Selection training and competitions organized by the NBB are excluded from this.

  3.7 A member must adhere to the prevailing standards and values ​​that apply within the association.

  3.8 Honorary prizes won by teams automatically become the property of the association. These prizes are displayed in a designated place in the sports hall, unless the board deems it useful to keep them in a different place. Personal prizes are for the member in question.

   

  4 Honorary Members or Members of Merit

  4.1 Appointment as an Honorary Member or Member of Merit is only possible by decision of the General Members Meeting with a majority of two-thirds of the valid votes cast. The nomination must be made by the board.

  4.2 Honorary members and Members of Merit are exempt from contributions.

   

  5 Contribution

  5.1 By completing the registration form, the member undertakes to pay the registration fee and the due contribution. If the board refuses membership based on Article 2.2, these costs will not be charged.

  5.2 The amount of the contribution is determined per membership category, as described in article 3.1, and may differ for teams competing at different levels.

  5.3 The contribution must be paid before the start of the relevant basketball season in accordance with the payment arrangement established by the board.

  5.4 If the contribution is not paid on time, the association has the right to charge the member in question statutory interest.

   

  6 Competition clothing

  6.1 Competition clothing is the property of the association, members rent the uniforms and pay a deposit for this. The uniforms may and must only be worn during the matches. When returning the clothing, provided it is in good condition, the deposit will be returned.

  6.2 If the association has entered into a sponsorship agreement for a team, the sponsor clothing must be approved in advance by the board. If the member plays in this sponsored team, he/she is obliged to wear the clothing provided by the sponsor during the matches.

   

  7 Bestuur

  7.1 Volgens de statuten dient het bestuur uit minimaal drie personen te bestaan. Al dan niet op voordracht van het bestuur bepaalt de Algemene Leden Vergadering de uiteindelijke grootte en samenstelling van het bestuur. Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

  1. Voorzitter;
  2. Penningmeester;
  3. Secretaris;
  4. Algemene bestuursleden eventueel met een rol in een commissie.

  7.2 Het bestuur dient zorg te dragen voor een actueel beleidsplan. Dit beleidsplan is ter inzage voor de leden bij het secretariaat.

  7.3 Het bestuur heeft de verplichting de leden de benodigde faciliteiten te bieden, zodat de leden de basketballsport conform de doelstellingen van de vereniging kunnen uitvoeren.

  7.4 Het bestuur ziet erop toe dat leden de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en de gedragsregels van de vereniging naleven.

   

  8 Commissies

  8.1 Commissies kunnen worden aangesteld door het bestuur. Op de Algemene Leden Vergadering maakt het bestuur de aanstelling van commissies bekend.

  8.2 In alle commissies zit indien mogelijk één lid van het bestuur, bij voorkeur in de functie van voorzitter.

  8.3 De commissies vergaderen zo vaak zij dit nodig achten of op verzoek van het bestuur. Vanuit de commissievergaderingen vindt rapportage plaats naar het bestuur.

  8.4 Het bestuur heeft altijd toegang tot de commissievergaderingen. Commissies adviseren het bestuur. Het bestuur is het enige orgaan dat beslissingsbevoegd is.

  8.5 Door de verschillende commissies kunnen kaderleden worden aangesteld. Deze kaderleden voeren activiteiten uit binnen de vereniging onder verantwoording van de betreffende commissie, c.q. het bestuur.

   

  9 Kascommissie

  9.1 Het beheer van de penningmeester wordt tenminste eenmaal in het verenigingsjaar gecontroleerd door een kascommissie van twee leden, te benoemen door de ALV, met dien verstande dat bestuursleden in deze commissie geen zitting kunnen hebben.

  9.2 De kascommissie heeft te allen tijde het recht inzage van de boeken en bescheiden te verlangen voor zover het voor de controle van het beheer van de penningmeester dienstig moet worden geacht. Het rapport of de rapporten moeten uiterlijk driemaal vierentwintig uur voor de eerstvolgende Algemene vergadering bij het bestuur worden ingediend, teneinde op de Algemene vergadering ter kennis van de leden te worden gebracht. Alvorens de rapporten uit te brengen bespreekt de kascommissie zoveel mogelijk met het bestuur de aanmerkingen die ze omtrent het beheer mocht hebben. Indien haar bevindingen daartoe leiden doet zij het voorstel tot dechargering van de penningmeester. Voorts vergadert de kascommissie wanneer de meerderheid dit wenselijk acht of indien het bestuur dit nodig oordeelt.

  9.3 Wanneer de penningmeester aftreedt, is hij verplicht de kascommissie in staat te stellen zijn beheer te controleren en is de kascommissie verplicht deze controle uit te voeren. Eerst nadat hij alle onder zijn berusting zijnde eigendommen der vereniging aan het bestuur heeft overgedragen, wordt hij van zijn verantwoordelijkheid ontheven. Een en ander moet binnen een maand na datum van zijn bedanken geschieden.

   

  10 Communication

  10.1 The association periodically sends Newsletters. This contains all the information that club members need to play their matches and carry out the tasks for which members have been assigned by the association.

  10.2 The association has its own website (www.mbca.nl) with all kinds of information about the association.

  10.3 Information about the association may only be provided to third parties by or with the permission of the board. Oral, written or internet or other electronic communications on behalf of the association may only take place through or with the express permission of the board.

   

  11 Liability

  11.1 The NBB takes out standard accident and liability insurance for all members registered by the association with the NBB. The current policy conditions can be read on the NBB website.

  11.2 The liability of the association and the associated damage is limited to the matters covered by the NBB accident and liability insurance.

  11.3 The association cannot be held responsible for and accepts no liability for loss of and/or damage to property of members.

   

  12 Penal provisions of association

  12.1 In the event that members violate the Internal Regulations and/or the rules of conduct, the association has the option of taking punitive measures.

  12.2 The association has the following punitive measures:
  a) imposing fines of up to a maximum of 25% of the association contribution, rounded up to whole euros. The amount of the fines is determined by the board. For common fines such as failure to show up for whistling or dining, the amount of the fines is stated on the website;
  b) suspending a member for one or more matches;
  c) expulsion of a member.

  12.3 A fine may be levied if:
  a) the member does not fulfill the obligations set out in Article 3.5;
  b) the member does not comply with the provisions of Articles 3.6 and 3.7.

  12.4 A suspension for one or more matches may be given if:
  a) the member repeatedly violates the Internal Regulations and/or the rules of conduct;
  b) the member does not pay the membership fee and/or the fines charged to him/her on time;
  c) the member participates in a training, practice or friendly match of another basketball club, without written permission from the board;
  d) the member does not comply with the instructions given by or on behalf of the board.

  12.5 An expulsion can take place if:
  a) the imposition of a fine and the suspension of one or more competitions have not been able to prevent the member from again violating the Internal Regulations and/or the rules of conduct;
  b) the board is of the opinion that the member in question is behaving so excessively and that enforcement within the association is no longer responsible;
  c) the member does not pay the association dues or outstanding fines on time
  d) Before expulsion takes place, a discussion (adversarial hearing) can take place between board member and member if desired. For members under the age of 18, this conversation will take place in the presence of a parent/guardian.

   

  13 Penal provisions NBB

  13.1 Under its General Provisions, the NBB has the option to take punitive measures if members violate the NBB competition regulations.

  13.2 Fines imposed by the NBB on the association under the above competition regulations can be charged directly by the association to the member in question. The fine amount will be increased by € 2.50 administration costs.

  13.3 The NBB informs members directly about suspensions imposed on them by the NBB's disciplinary and disputes committee. The association receives a copy from the NBB.

   

  14 Protest and appeal

  14.1 A written protest or appeal can be lodged with the board against a decision by a committee or executive member (imposed fines, suspension). This must be received by the association secretariat within one week after written notification from the board.

  14.2 This protest or appeal will be dealt with at the next board meeting.

   

  15 Default

  15.1 In the event of non-payment, the member will be registered as a defaulter with the NBB.

  15.2 To enforce compliance with the financial obligations, the board can initiate a judicial collection procedure, all related costs of which will be borne by the member in question.

   

  16 Changes to the House Rules

  16.1 An amendment to the Internal Regulations can only be made effective after a formal decision of agreement by the General Members Meeting, in which the proposal for amendment is stated on the agenda. A decision to amend must have a majority of two-thirds of the number of votes validly cast and present at the AGM.

  16.2 The General Members Meeting also determines the effective date of the change.

   

  17 Final provision

  17.1 In all cases not provided for by law, the Articles of Association or these regulations, the board will decide.

   

  These Internal Regulations were adopted by the General Members Meeting on June 21, 2017 and are effective from July 1, 2017.